1. Uvodne določbe

S temi Splošnimi pogoji in pravili uporabe spletne aplikacije Enostavni računi (v nadaljevanju: splošni pogoji) je določena uporaba spletne aplikacije Enostavni računi. Sestavni del teh splošnih pogojev predstavlja tudi cenik, objavljen na spletnem naslovu www.enostavni-racuni.eu/cenik. Veljavni Splošni pogoji in/ali spremembe Splošnih pogojev so objavljeni na spletnem naslovu www.enostavni-racuni.eu/pages/splosni-pogoji.

Splošni pogoji veljajo za vse vrste uporabnikov: anonimne neregistrirane uporabnike, brezplačno registrirane uporabnike in naročniške uporabnike. Če je uporabnik pravna oseba, veljajo splošni pogoji tudi za vse fizične osebe, ki v njenem imenu uporabljajo spletno aplikacijo Enostavni računi. Poglavje o paketih in povrnitvi plačil velja le za registrirane uporabnike spletne aplikacije Enostavni računi.


2. Pomen izrazov

V teh splošnih pogojih uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

Uporabnik je anonimen neregistriran uporabnik ali registriran uporabnik.

Anonimen neregistriran uporabnik je oseba, ki ni izvedla postopka registracije in brez prijave dostopa do spletnega naslova www.enostavni-racuni.eu.

Registriran uporabnik je oseba, ki je izvedla postopek registracije in sta ji bila dodeljena uporabniško ime in geslo za dostop do spletne aplikacije Enostavni računi. Lahko je brezplačno registriran uporabnik ali pa naročniški uporabnik.

Brezplačno registriran uporabnik je oseba, ki uporablja brezplačne storitve spletne aplikacije Enostavni računi.

Naročniški uporabnik je oseba, ki naroči in/ali uporablja plačljive storitve spletne aplikacije Enostavni računi.

Ponudnik je Studio 404 d.o.o., ki prek spleta ponuja možnost uporabe spletne aplikacije Enostavni računi.

Izdelek je spletna aplikacija Enostavni računi, in sicer so to vse vsebine na domeni in poddomenah enostavni-racuni.eu.


3. Registracija in prijava

Z registracijo ali prijavo na spletni naslov www.enostavni-racuni.eu registriran uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral spodaj navedene splošne pogoje, se z njimi strinja in jih v celoti sprejema.

Registriran uporabnik z registracijo vstopa v pogodbeno razmerje s Studiem 404 d.o.o. ter potrjuje, da je sposoben biti nosilec pravic in obveznosti iz tega pravnega razmerja.

Uporabnik se obvezuje, da se za uporabo izdelka ne bo poskušal registrirati in/ali prijaviti pod imenom tretje osebe.


4. Uporaba izdelka

Uporabnik sme izdelek uporabljati izključno za namene, za katere je le-ta namenjen. Uporaba izdelka za druge namene ni dovoljena.

Uporabnik se obvezuje, da izdelka ne bo uporabljal zlonamerno.

Če za uporabnika obstaja utemeljen sum, da se iz njegovega priključka izvajajo mrežne aktivnosti, katerih namen je zasičenje omrežne povezave in/ali preobremenitev internetnega omrežja ali izdelka ter ogrožajo varnost in/ali delovanje računalnikov oziroma opreme ponudnika ali računalnikov tretje osebe, ima ponudnik pravico uporabniku nemudoma in brez predhodnega opozorila prekiniti povezavo ter mu onemogočiti dostop do izdelka, dokler kršitev ni odpravljena. Določba velja ne glede na to, ali je uporabnik s temi aktivnostmi seznanjen ali ne oziroma ne glede na to, ali uporabnik navedene aktivnosti opravlja sam ali pa jih opravlja tretja oseba z njegovo opremo.


5. Komunikacijsko omrežje in oprema

Uporabnik je dolžan za dostop do izdelka zagotoviti ustrezno računalniško opremo oziroma osebni računalnik z ustrezno povezavo na internet in nameščenim ustreznim spletnim brskalnikom. Ponudnik uporabnikom svetuje, da si za učinkovito in varno uporabo izdelka namesti najnovejšo programsko opremo z vsemi posodobitvami, ki so trenutno na voljo, ter da uporabljajo ustrezno komunikacijsko opremo, ki upošteva vsa varnostna določila.

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne neprijetnosti ali škodo, ki bi nastala uporabnikom zaradi težav pri dostopu do izdelka ali uporabi izdelka, ki izvirajo iz neustrezne opreme uporabnika oziroma iz neustreznega načina uporabe te opreme s strani uporabnika.


6. Uporabniška podpora

Ponudnik registriranim uporabnikom zagotavlja uporabniško podporo, ki zajema:
− odpravo napak v delovanju izdelka ter
− pojasnila glede delovanja izdelka preko elektronske pošte na naslovu podpora@enostavni-racuni.eu.

Ponudnik naročniškim uporabnikom omogoča pojasnila glede delovanja izdelka preko telefonske številke 031 012 934 vsak delavnik od 8.00 do 15.00 ure. Ponudnik si ob predhodnem obvestilu naročniškim uporabnikom preko spletnega naslova www.enostavni-racuni.eu pridržuje pravico do krajših občasnih prekinitev nudenja telefonske pomoči. Naročniškim uporabnikom je v tem primeru še vedno na voljo uporabniška podpora preko elektronske pošte na naslovu podpora@enostavni-racuni.eu.

Registriran uporabnik se obvezuje, da bo ponudnika preko elektorske pošte na naslov podpora@enostavni-racuni.eu vsakokrat čimprej obvestil o odkritih napakah v izdelku in s tem omogočil pravočasno izvedbo potrebnih popravil s strani ponudnika. Ponudnik se zavezuje, da bo odkrite napake v izdelku odpravil v najkrajšem možnem času. Ponudnik ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala na strani uporabnika zaradi napak v izdelku.


7. Paketi

Brezplačno registriranemu uporabniku je na voljo uporaba izdelka v okviru BREZPLAČNEGA PAKETA, ki se avtomatsko aktivira ob registraciji uporabnika. Paket zajema brezplačno uporabo vseh funkcij izdelka, število ustvarjenih računov pa je v koledarskem mesecu omejeno na tri (3) račune. Brezplačno registriran uporabnik lahko kadarkoli preide na drug paket uporabe izdelka.

Naročniškemu uporabniku je na voljo uporaba izdelka v okviru ENOSTAVNEGA PAKETA ter NEOMEJENEGA PAKETA.

ENOSTAVNI PAKET zajema uporabo vseh funkcij izdelka, število ustvarjenih računov pa je v koledarskem mesecu omejeno na deset (10) računov. Cena enostavnega paketa je odvisna od obdobja, za katerega želi naročniški uporabnik zakupiti uporabo plačljive različice izdelka. Na voljo je zakup za:
− en (1) mesec po ceni 5 evrov,
− dvanajst (12) mesecev po ceni 39 evrov.

NEOMEJENI PAKET zajema uporabo vseh funkcij izdelka, število ustvarjenih računov pa je v koledarskem mesecu neomejeno. Cena neomejenega paketa je odvisna od obdobja, za katerega želi naročniški uporabnik zakupiti uporabo plačljive različice izdelka. Na voljo je zakup za:
− en (1) mesec po ceni 10 evrov,
− dvanajst (12) mesecev po ceni 79,08€ evrov.

Naročniški uporabnik lahko Enostavni ali Neomejeni paket naroči preko spletnega naslova www.enostavni-racuni/cenik. Paket se aktivira takoj po naročilu, tako da lahko naročniški uporabnik nemudoma začne uporabljati plačljivo različico izdelka.

Naročniški uporabnik takoj po naročilu prejme predračun za plačilo naročenega paketa na elektronski naslov, naveden ob registraciji. Plačilo se izvede z direktnim nakazilom na transakcijski račun ponudnika. Račun bo nato ponudnik naročniškemu uporabniku pripravil najkasneje v roku 8 dni od prejema plačila po predračunu. Naročniški uporabnik bo lahko dostopal do pripravljenega računa ob prijavi v izdelek, na podstrani "Naročniški paket" znotraj strani "nastavitve".

V kolikor plačilo ni izvedeno v roku 4 delovnih dni od naročila, uporaba plačljive različice izdelka ni mogoča do dneva prejema plačila. Obdobje zakupa uporabe plačljive različice izdelka se v tem primeru ne podaljša za število dni, ko uporaba zaradi neplačila ni bila mogoča.

Če naročniški uporabnik prejetega predračuna ne plača, se ob ponovnem naročilu Enostavnega ali Neomejenega paketa slednji ne aktivira takoj po naročilu. Naročniški uporabnik mora v tem primeru najprej plačati predračun, ki ga po naročilu prejme na elektronsko pošto, navedeno ob registraciji, šele po prejetem plačilu pa mu ponudnik aktivira naročeni Enostavni ali Neomejeni paket.

Če naročniški uporabnik po preteku izbranega obdobja ne podaljša uporabe Enostavnega ali Neomejenega paketa, se mu ponovno aktivira Brezplačni paket.

Če uporabnik naročila paketov zlorabi na kakršenkoli način, si ponudnik pridržuje pravico uporabniku onemogočiti dostop do izdelka.


8. Povrnitev plačil

Vračilo plačila ni mogoče, če je bila plačljiva različica izdelka že aktivirana. Uporabnik je imel namreč v okviru Brezplačnega paketa že možnost preizkusiti delovanje izdelka ter vse njegove funkcije in tako ni več upravičen do vračila plačila zaradi neizpolnjenih pričakovanj glede delovanja izdelka.


9. Varovanje dostopa, zaupnost in zaščita podatkov

Ponudnik je za svoje potrebe upravičen voditi statistiko dostopov in uporabe izdelka.

Ponudnik se za zaščito poslovnih podatkov registriranega uporabnika pred nedovoljenim dostopom tretje osebe obvezuje uporabiti vse možne tehnične in ekonomično dopustne ukrepe. Ponudnik v nobenem primeru ne odgovarja, če bi tretji osebi na kakršenkoli način – legalen ali nelegalen – uspelo priti do teh podatkov.

Ponudnik zagotavlja, da bodo vsi interni sodelavci seznanjeni s postopki in pravili varovanja podatkov.

Registriran uporabnik se obvezuje, da bo za zagotovitev nujne zaščite podatkov sam poskrbel za varno shranjevanje vseh svojih uporabniških imen in gesel ter jih v nobenem primeru ne bo posredoval drugim pravnim in fizičnim osebam. V primeru izgube ali kraje gesel je registriran uporabnik dolžan o tem nemudoma obvestiti ponudnika, ki lahko pomaga pri dodelitvi novih gesel in pri izsleditvi vdora v uporabnikove podatke.

Registriran uporabnik v primeru neupoštevanja pravil varovanja dostopnih gesel sam nosi odgovornost za vso morebitno škodo, ki jo utegne utrpeti zaradi uničenja njegovih poslovnih podatkov ali zaradi razkritja le-teh.


10. Piškotki

Na spletnih straneh enostavni-racuni.eu se uporabljajo piškotki, določila glede piškotkov so podrobneje opisana na spletnem naslovu www.enostavni-racuni.eu/piskotki/piskotki.


11. Omejitev odgovornosti

Vsi podatki in storitve, ki jih ponudnik ponuja znotraj izdelka, so na voljo takšni kot so. Ponudnik ne jamči za njihovo pravilnost in uporabnost pri delu oziroma za namen dela uporabnika.

Uporabnik uporablja izdelek na lastno odgovornost.

Ponudnik ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi uporabe podatkov in/ali storitev izdelka oziroma zaradi morebitnih napak, pomanjkljivosti ali netočnih podatkov, ki bi se znašli v izdelku.

Delovanje izdelka je odvisno od splošnega delovanja omrežja. Ponudnik bo naredil vse, kar je v njegovi moči, za neprekinjeno in nemoteno dostopnost izdelka. Ponudnik se obvezuje, da bo opravljal tehnične posege na izdelku praviloma ponoči in med vikendi. V primeru drugih načrtovanih prekinitev, daljših od dveh ur, bo ponudnik uporabnike o tem obvestil preko spletnega naslova www.enostavni-racuni.eu najmanj 2 dni pred prekinitvijo.

Ponudnik ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo oziroma neprijetnosti, ki bi lahko nastale pri uporabniku zaradi morebitnih tehničnih težav ali prekinitev delovanja. Ponudnik tudi ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika.

Z namenom, da bi uporabnikom zagotovil najboljšo uporabniško izkušnjo, ponudnik neprestano posodablja izdelek. Uporabnik je seznanjen ter se strinja s tem, da se oblika in funkcionalnosti izdelka občasno spreminjajo brez predhodnega obvestila.


12. Povezave na druge spletne strani

Nekatere povezave s spletnih strani ponudnika lahko uporabnika preusmerijo na druge spletne strani, ki niso pod nadzorom ponudnika (v nadaljevanju: druge spletne strani). Ponudnik ne odgovarja za vsebino, točnost ali delovanje drugih spletnih strani, temveč jih uporabniku ponuja le kot koristen dodatek. Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali informacij s strani ponudnika in ne pomenijo nujno povezav med ponudnikom in upravljalci drugih spletnih strani. Ponudnik uporabniku svetuje, naj pred uporabo drugih spletnih strani skrbno prebere njihove pogoje uporabe in izjave o zasebnosti.


13. Končne določbe

Ponudnik si pridržuje pravico spremeniti splošne pogoje, vključno s ceniki, brez predhodnega soglasja uporabnika. Ponudnik se obvezuje o vsaki spremembi predhodno obvestiti uporabnike preko spletnega naslova www.enostavni-racuni.eu. Spremembe začnejo veljati od trenutka objave na spletnem naslovu www.enostavni-racuni.eu/pages/splosni-pogoji.

Če registriran uporabnik s spremembami ne soglaša, lahko v 15 (petnajstih) dneh od njihove uveljavitve brez odpovednega roka in brez plačila stroškov prekinitve odpove pogodbeno razmerje s pisno izjavo, poslano preko elektronske pošte na naslov podpora@enostavni-racuni.eu. Če registriran uporabnik v tem roku ne odpove pogodbenega razmerja, se šteje, da s spremembami soglaša ter da le-te zanj veljajo in ga zavezujejo.

Kljub spremenjenim splošnim pogojem registriran uporabnik nima pravice odpovedati pogodbenega razmerja, če je bila sprememba potrebna zaradi uskladitve z veljavnimi predpisi Republike Slovenije.

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta vse morebitne spore iz njunega medsebojnega razmerja reševali sporazumno z medsebojno komunikacijo. V primeru nezmožnosti sklenitve sporazuma je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani. Za vsa pravna razmerja v zvezi s temi splošnimi pogoji se uporablja pravo Republike Slovenije.

Ti splošni pogoji veljajo od 10. 9. 2013.Ljubljana, 10. 9. 2013,
spremenjeno: Ljubljana, 29. 6. 2015Za vprašanja in pomoč smo na voljo na podpora@enostavni-racuni.eu